تراورس یکی از انواع چوب های بریده شده است که اغلب طول آن برابر ۶۰/۲ سانتی متر و ضخامت آن برابر ۸۸/۲سانتی متر است .
برای تراورس های راه آهن علاوه بر چوب سوزنی برگ کاج از گونه های پهن برگ مانند چوب راش و بلوط یا ممرز نیز استفاده می کنند .
در راه آهن به دلیل خاصیت و حالت ارتجاعی چوب از نوع چوبی استفاده می کنند

حرکت قطار روی این تخته چوبی به نسبت سایر مواد بی صدا و راحت تر است

از طرفی زیر سازی نوع چوبی راحت تر و کم هزینه تر از زیر سازی برای تراورس های آهنی و بتنی استو کم تر به تعمیر های بعدی نیاز دارد .
بنابر این از نظر اقتصادی هم برای بنگاه های مسافر بری راه آهن مقرون به صرفه است .
تراورس چوبی از بابت اینکه اغلب الزامات یک تراورس ایده آل را دارا می باشند، به عنوان بهترین تلقی می گردند.
عمر تراورسهای چوبی به مقاومتشان در برابر؛ خوردگی، پوسیدگی، ترک خوردگی، حمله حشرات موذی (مورچه و موریانه)،
و کیفیت چوب مصرفی بستگی دارد.


**تراورس های چوبی


چوبهای مورد مصرف برای آن باید دارای شرایط خاصی از قبیل داشتن تراکم بالای آوندها و درصد رطوبت کم بوده باشند