شیب ریل قطار-بررسی ویژگی ها و ساخت


شیب ریل قطار-بررسی ویژگی ها و ساخت

 

شیب ریل قطار-بررسی ویژگی ها و ساخت

شیب ریل قطار-بررسی ویژگی ها و ساخت

**ریل راه آهن – بررسی ویژگی ها و ساخت

ریل راه آهن یکی از مهم ترین اجزای حمل و نقل با قطار، می باشد. در صورت بروز مشکلات فنی در ساخت این ریل ها منجر به انحراف قطارها و خسارات جانی و اقتصادی جدی می شود.

بنابراین، درک انواع ریل فولادی و ریل های راه آهن و نحوه ساخت آنها که مهمترین متریال آن تیرآهن ساده می باشد برای طراحان این حوزه اهمیت ویژه ای دارد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪرﯾﻞ، ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮرﯾﻞ، ﺗﺮاورس، پﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰايﺟﺎﯾگﺰﯾﻦ دﯾگﺮ کﻪ ﯾک ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي
ﻋﺒﻮر ﻗﻄﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣیﺳﺎزﻧﺪ، ﺧﻂآﻫﻦﻧﺎم دارد. وﯾژگیﻫﺎي اﺻﻠی ﯾک ﺧﻂآﻫﻦ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
−اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر چرخﻫﺎي ﻗﻄﺎر ﺑﻪﻻﯾﻪﻫﺎي زﯾﺮﯾﻦ و کﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻧﺎﺷی از آن
−ﻣﯿﺮاﯾی اﻧﺮژي و کﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎت وارد ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎزي
−ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳی ﻻزم در ﻃﻮل زﻣﺎن
−ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﯾک ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺎفﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻤﻦ و ﺑﺪون ﺳﺮوﺻﺪا
−پاﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺣﺪاث، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧگﻬﺪاريﺗﺎ ﺣﺪ ممکن

 

**اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط رﯾلی

ﺧﻄﻮط رﯾلی ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ی ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﺪون ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣیﺷﻮد.

ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺮرﺳیﻫـﺎي
ِ ﻓنی  و اﻗﺘﺼﺎدي می ﺗﻮان از ﻫﺮ دو ﻧﻮع اﯾﻦ ﺧﻄﻮط اﺳﺘﻔﺎده کرد.

 

**مشخصات ﻫﻨﺪسی ﺧﻂ

ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﺑﺎﯾﺴتی داراي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪسی ﺧﺎصی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻫﻨﺪﺳـی ﺑﺎﯾـﺪ در دورهﻫـﺎي ﺑﺎزرﺳـی
ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی و کﻨﺘﺮل ﻗﺮار گﯿﺮد.

ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﺎزرﺳی و کنترل ﺧﻂ در ﯾک ﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻂ و ﺻـﻼﺣﺪﯾﺪ
راه آﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣی اﯾﺮان ﻣیﺗﻮاﻧﺪدوﺑﺎر در ﺳﺎل و ﯾﺎﺑﯿﺶﺗﺮاز آن ﺑﺎﺷﺪ.

برخی از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳی ﺧﻄﻮط ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:

 

***شیب ﻋﺮضی رﯾﻞ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﯿﺐ در ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺮوﻃی چرخﻫﺎي ﻧﺎوگان ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ پاﯾﺪاري آن، ﻻزم اﺳﺖ ﺗـﺎ رﯾـﻞﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﯿﺐ
ﻋﺮﺿی ﺑﺮ روي ﺗﺮاورسﻗﺮارگیرﻧﺪ.

ﺷﯿﺐ ﻋﺮﺿی رﯾﻞﻫﺎي ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ1ﺑـﻪ20)1ﻗـﺎﺋﻢ،20اﻓﻘـی(ودر ﺧﻄـﻮط
ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي و ﺣﻮﻣﻪ1ﺑﻪ40)1ﻗﺎﺋﻢ،40اﻓﻘی ﺑﺎﺷﺪ.

 

**ﺗﺮاز ﻋﺮضی ﺧﻂ

ﺷﯿﺐ ﻋﺮضی دور( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼف ﺗﺮاز ﻧﺴبی دو رﺷﺘﻪ رﯾﻞ که ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧبی در ﻗﻮسﻫﺎ
ﺗﻌﺒﯿﻪﻣیگردد.

ﻣﯿﺰان دور ﺧﻂ ﺑﻪﺷﻌﺎع ﻗﻮس و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮکﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿک ﻣﺴﯿﺮ )ﺑﺎري، ﻣﺴﺎﻓﺮي ﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ(
ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﯿﯿﻦ دور ﻧﻘﺶ دارد. درﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞﺗﻔﺎوت ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاکثر و ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺎرﻫـﺎ، ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل دور
ﺑﻬﯿﻨﻪﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺻﻮرتی که ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر از ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪارﺑﯿﺶﺗﺮﺷﻮد،ﯾﻌﻨی کسری دور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ،
ﻧﯿﺮويﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﻪ رﯾﻞ ﺧﺎرﺟی وارد ﺧﻮاﻫﺪ گردﯾﺪ و در ﺻﻮرتی که ﺳﺮﻋﺖکمﺗﺮاز ﻣﻘﺪار ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺑـﺎ دور ﺑﻬﯿﻨـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺮوي اﺿﺎفی ﺑﻪ رﯾﻞ داﺧلی وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

 

 

Rate this post

ریل راه آهن

آنالیز آلیاژ ریل راه آهناستاندارد ریل فولادیانواع خطوط ریلیانواع ریل فولادیﺗﺮاز ﻋﺮضی ﺧﻂتراز عرضی ریل راه آهنریل راه آهنریل ‌های جرثقیلی سقفیریل های راه آهنشیب ریل قطارشیب ﻋﺮضی رﯾﻞشیب ﻋﺮضی رﯾﻞ راه آهنﺷﯿﺐ ﻋﺮﺿی رﯾﻞﻫﺎي ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦمشخصات فنی ریل راه آهنوضعیت خط ریل راه آهن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *