درباره ما

انواع ریل معادن معدنی ریل های سبک معدن( R8 – R12 – R15 – R18 – R24 – S10 – S14 – S18 – S20 – S30 )

ریل های سری A استفاده در خطوط جرثقیل
ریل جرثقیلی
A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150
ریل سری S سبک و سنگین
S10, S12, S14, S18, S20, S24, S33, S41, S49, S54, S64
UIC45, UIC60
E1101-93
JIS 15KG, JIS 22KG, JIS 30A, JIS 37A, JIS 50N, CR 73, CR 100

Indian: Standard: ISCR 50, ISCR
60, ISCR 70, ISCR 80, ISCR 100,
ISCR 120
متعلقات ریل از قبیل کلمپ های دو پیچ و تک پیچ , پد لاستیکی زیر ریل , انواع بغل بند ریل