مشخصات فنی بالاست راه آهن- روسازی راه آهن قطار


مشخصات فنی بالاست راه آهن- روسازی راه آهن قطار

 

مشخصات فنی بالاست راه آهن- روسازی راه آهن قطار

مشخصات فنی بالاست راه آهن- روسازی راه آهن قطار

**روسازي راه آهن

مجموعه ریل، تراورس،پابندو بالاست یا سایر اجزاء جایگزین دیگرکه
یک سیستم مناسب براي عبور قطار را فراهم می سازند، روسازي راه آهن
نام دارد.

ویژگی هاي اصلی روسازي راه آهن عبارتست از:

انتقال بارچرخهاي قطار به لایه هاي زیرین و کاهش تنش هاي ناشی از آن

میرایی انرژي و کاهش ضربات وارد به زیرسازي

حفظ مشخصات هندسی لازم در طول زمان

فراهم نمودن یک بستر صاف براي عبور قطاربه صورت ایمنو بدون سروصدا

پایین بودن هزینه هاي احداث، تعمیر و نگهداري تا حد ممکن

 

 

ساختار سازه اي راه آهن

به طور کلی انواع روسازي راه آهن را به لحاظ سازه اي می توان در دو
گروهبالاستیوبدونبالاستدسته بندي نمود.بر حسب شرایط مسیر
و بررسی هاي فنی و اقتصادي می توانازهر دو نوع این خطوط
استفاده کرد.شکل زیر این دونوع سیستم روسازي راه آهن را به تصویر
کشیده است

 

**مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن

خط

 • انواع خطوط راه آهن
 • طبقه بندی خطوط
 • مشخصات هندسی خط

ریل

 • اجزا ریل
 • وزن ریل
 • تنش‌های داخلی ریل
 • مقاومت کششی ریل (حد گسیختگی)
 • مشخصات هندسی و خواص مکانیکی و شیمیایی ریل‌ها
 • مشخصات هندسی ریل‌های ویژه
 • مشحصات مکانیکی ریل‌ها
 • کنترل مشخصات هندسی ریل‌ها
 • درز ریل
 • خرابی های ریل

تراورس

 • تراورس‌های چوبی
 • تراورس‌های فلزی
 • تراورس‌های بتنی
 • ضوابط حمل، ‌نصب و نگهداری تراورس‌ها
 • ضوابط کنترل کیفی تراورس بتنی

پابند

 • انواع پابند
 • ضوابط کاربرد پابندها
 • خصوصیات مکانیکی و ترمیبات شیمیایی پابند
 • ضوابط کنترل کیفی پابندها

بالاست و زیر دست

 • وظایف بالاست
 • وظایف زیر دست
 • مقاطع عرضی بالاست، زیر دست و مشخصات هندسی آن
 • آزمایش‌های کنترل کیفی بالاست

دستگاه خطوط

 • انواع دستگاه خطوط
 • اجزا دستگاه خطوط
 • انشعاب
 • تقاطع
 • چلیپا
 • دستگاه‌های مخصوص سر و ته کردن لکوموتیو

 

 

Rate this post

ریل صنعتی

انواع خطوط راه آهنانواع روسازي راه آهنانواع روسازی راه اهن قطاربالاستبالاست و زیر دستتراورسدستگاه زیرکوب راه آهندستگاه زیرکوب راه آهن قطارروسازي راه آهنروسازی راه آهن قطارمشخصات فنی بالاست راه آهنﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺳﺎزي راه آﻫﻦمشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *